Obchodní podmínky

Vydává:

Miloš Mareš – peří Mareš
Pavlišovská 2288, Praha 9
IČ : 151 03 374, DIČ: CZ6009070100
Registr: ŽL ŽO Praha 20, č. j. 2002/1140150/Be

Dodací podmínky, provozní a reklamační řád

Tento provozní řád je závazný pro firmu Miloš Mareš (dále jen „zhotovitel“), případnými smluvními partnery firmy Miloš Mareš a spotřebiteli, se kterými je uzavřena Smlouva o zhotovení díla (objednávka) na šití peřových výrobků, čištění peří a ostatní související činnosti v souladu se živnostenským oprávněním pana Miloše Mareše. Tyto dodací podmínky, provozní a reklamační řád tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o zhotovení díla (objednávky).

1. Zhotovení péřového výrobku

Zhotovení péřového výrobku je provedením díla ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). V souladu s nastavenými postupy firmy Miloš Mareš, je možné uzavřít Smlouvu o provedení díla v několika variantách, viz níže v návaznosti na skutečnou materiálovou spoluúčast spotřebitele.

Zhotovitel si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy o provedení díla, pokud dodaný materiál nevyhovuje základním technologickým požadavkům k jeho zpracování a následně požadavkům na výrobu objednané věci.

1.1. Spotřebitel dodal ke zhotovení díla vlastní materiál (např. starší používaný výrobek nebo peří).

Zhotovitel uzavře se spotřebitelem Smlouvu o zhotovení díla (objednávku) do které specifikuje požadavky na prováděné dílo, zejména rozměry výrobku, způsob zhotovení a specifikaci převzatého materiálu, včetně orientační přepravní hmotnosti. Konečná cena díla může být ovlivněna skutečnostmi, které není objektivně možné zjistit v okamžiku uzavírání Smlouvy o dílo mezi spotřebitelem a zhotovitelem. Cena zakázky je stanovena odhadem dle platného ceníku.

Zejména množství a kvalita peří dodané spotřebitelem ke zhotovení díla není často totožné s množstvím a kvalitou peří potřebným pro zhotovení díla (je ho více, málo nebo je nekvalitní a nelze jej použít, viz bod 2).

Zhotovitel proto není v čase odeslání objednávky zákazníkem objektivně schopen stanovit předem konečnou cenu objednaného díla, proto pouze stanoví cenu díla odhadem ve smyslu § 2586 odst. 2) občanského zákoníku.

Každá zakázka je zhotovována samostatně na základě pevně stanoveného technologického postupu. Peří dodané do provozovny v Milevsku (jednotlivé zakázky od objednavatelů) je prohlédnuto určeným zaměstnancem (starší dodané výrobky od zákazníků se musí rozpárat a peří vysypat) a je rozhodnuto, zda je vhodné k dalšímu zpracování. V případě, že peří je pro další zpracování nevhodné, firma Miloš Mareš si tímto vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy o provedení díla. Případné náklady spojené s odstoupením od Smlouvy o provedení díla hradí firma Miloš Mareš.

Pokud dodané peří vyhovuje požadavkům na další zpracování, je zváženo na úředně ověřeném měřidle (nebo část, která vyhovuje pro zpracování) a je provedeno jeho vyčištění (u většího množství dodaného peří jen množství peří, která bude potřebná ke zhotovení zakázky), popřípadě je vytříděno pro jednotlivé typy objednaných výrobků. Technologie čištění peří vykazuje ztrátu hmotnostinelze dopředu specifikovat (záleží na kvalitě a stavu dodaného peří). Takto zpracovaný produkt je zvážen na úředně ověřeném měřidle a z výsledné hmotnosti je stanovena konečná cena zhotoveného díla. Konečná cena díla vychází ze skutečného množství peří dodaného objednavatelem a spotřebovaného pro zhotovení díla, respektive množství peří dodaného firmou Miloš Mareš k doplnění množství potřebného k dokončení díla.

Zbylé peří, které nebylo čištěno a zákazník jej požaduje vrátit, se odešle společně se zakázkou na náklady firmy Miloš Mareš objednavateli.

V případě, že objednavatel požaduje vrácení přebytečného peří a chce je vyčistit, bude mu účtována ceníková částka za vyčištění peří. Náklady na vrácení peří zákazníkovi nese firmy Miloš Mareš.

Pokud následně stanovená cena díla neodpovídá ceně stanovené odhadem při objednání, oznámí firma Miloš Mareš objednavateli nově určenou cenu. Zákazník je oprávněn po oznámení nově určené ceny od smlouvy odstoupit. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli částku připadající na provedenou práci a vzniklé náklady podle původně určené ceny, jen pokud měl z částečného plnění smlouvy majetkový prospěch.

2. Služba čištění peří

2.1. Čištění peří je provedením díla ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel si vyhrazuje právo provést dílo čištění pouze u peří, které lze technologicky zpracovat technickým zařízením, které má zhotovitel k dispozici. K čištění nebude proto zejména přijato peří obsahující cizí příměsi, peří kontaminované cizorodými látkami, peří vzhledem k svému poškození či stáří dále nezpracovatelné ……

2.2. Zhotovitel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy o provedení díla, pokud dodané peří nevyhovuje základním technologickým požadavkům k jeho čištění, viz 2.1. Toto ujednání se vztahuje i na část díla, resp. na množství peří, které nelze technologicky zpracovat ve smyslu 2.1. Peří nepřijaté k čištění bude spotřebiteli vráceno v dohodnuté lhůtě, a to na náklady firmy Miloš Mareš.

2.3. Vzhledem k tomu, že ve smyslu výše uvedených bodů 2.1 a 2.2 není možné stanovit konečnou cenu za provedené dílo v okamžiku přijetí objednávky, zhotovitel není oprávněn stanovit konečnou cenu díla, pouze stanoví předběžnou cenu díla odhadem ve smyslu § 2586 odst. 2) občanského zákoníku.

2.4. Konečná a závazná cena díla se stanoví v provozovně v Milevsku po zjištění konečné hmotnosti určené k čištění.

2.5 Na cenu díla za čištění peří nemá vliv technologická ztráta, která tímto procesem vzniká a nelze jí předem ovlivnit ani odhadnou, viz bod 2.1. Vychází se vždy z váhy peří před jeho čistěním.

2.6. Objednavatel souhlasí s mechanickým poškozením staré sypkoviny (látky do které je naplněno peří) z důvodu vyjmutí peří pro čištění.

3. Používání měřidel

Zhotovitel se zavazuje, že pro stanovení konečné ceny poskytované služby použije úředně ověřené měřidlo s platnou metrologickou značkou.

Objednavatel si zakázku, kterou bude předávat smluvnímu přepravci, zváží na svém měřidle a tuto váhu napíše do objednávky. U zhotovitele budou tyto váhové hodnoty ověřeny na úředně ověřených měřidlech.

4. Platnost a účinnost Smlouvy o zhotovení díla (objednávky)

Smlouva o zhotovení díla je platná v okamžik, kdy objednavatel akceptuje celkovou předběžnou cenu díla stanovenou zhotovitelem (odsouhlasí objednávku na webové objednávkové aplikaci zhotovitele). Cena díla se může v průběhu zpracování zakázky měnit, viz body 1. a 2., popřípadě jinými skutečnostmi. Tato změna však musí být s objednavatelem projednána a odsouhlasena.

5. Reklamace

Reklamace a veškeré nároky vyplývající z této Smlouvy o zhotovení díla může objednavatel uplatnit formou písemného sdělení zaslaného do místa výroby zhotovitele, to je na adresu: Miloš Mareš, Riegrova 216, 39901 Milevsko, nebo osobně na témže místě. Pro nejrychlejší možné vyřízení reklamace zhotovitel objednateli doporučuje uplatnit případnou reklamaci elektronicky na e-mailové adrese: info@peri-mares.cz. Zhotovitel a objednatel se následně dohodnou na způsobu předání reklamovaného výrobku – zaslání poštou, odevzdání v provozovně smluvního partnera zhotovitele (sběrné a výdejní místo), kurýrovi v místě bydliště spotřebitele. Nebude-li na dokladu o převzetí zboží do reklamačního řízení vyznačena lhůta k vyřízení reklamace, pak platí lhůta ve smyslu platných právních předpisů (nejdéle 30 dnů od uplatnění reklamace). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění na zakoupené zboží a služby v době 24 měsíců od doby jejich převzetí.

6. Odstoupení od smlouvy

Dle § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, příp. ode dne převzetí poslední části zboží.

Dle § 1837 občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit mj. od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. V případě zhotovení výrobku dle požadavků spotřebitele, nemá spotřebitel právo odstoupit od smlouvy.

7. Informace dle článku 13, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Kontaktní údaje Správce jsou uvedeny v hlavičce těchto Dodacích podmínek. Osobní údaje Subjektu (objednavatele) jsou nezbytné pro plnění Smlouvy o zhotovení díla. Osobní data jsou uložena u Správce pro nezbytně nutnou dobu, nejdéle po dobu uplynutí prodloužené záruky 24 měsíců od předání díla Subjektu.

8. Informace o subjektu mimosoudního řešení sporu

Případné spory mezi zhotovitelem a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na www.coi.cz.

Zákazník odesláním objednávky souhlasí s obsahem objednávky a bere na vědomí a souhlasí s obsahem Dodacích podmínek, provozního a reklamačního řádu.